HVAD ER EN KAPITALFORENING?

En kapitalforening bringer investorer sammen, men hvordan fungerer det i praksis? Læs med her og bliv klogere.

KAPITALFORENING

En kapitalforening er en samling af alternative investeringsfonde (AIF) og er reguleret efter Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. En kapitalforening består typisk af flere afdelinger (alternative investeringsfonde), og hver fond har deres egen investeringsstrategi.   

Én investering i en kapitalforening kan være relevant for private og professionelle investorer som ønsker, at lade specialister varetage forvaltningen af deres kapital, og samtidig ønsker at få adgang til strategier og finansielle produkter som ellers ville være vanskeligt at få adgang til.

En kapitalforening minder på mange måder om en investeringsforening, men en kapitalforening kan implementere strategier, som ikke kan lade sig gøre i en investeringsforening, herunder strategier, som forsøger at give et positivt afkast i faldende markeder eller udnytte skævheder i markeder. Fondene i en kapitalforening kan således foretage alternative investeringer, heraf navnet alternativ investeringsfond (AIF).

Når man investerer i en alternativ investeringsfond gennem en kapitalforening, bliver man investor og får udstedt investeringsbeviser. Som investor ejer man en forholdsmæssig del af den pulje (fond), som man har investeret i. Ved køb af investeringsbeviser bliver ens midler således kollektivt investeret i overensstemmelse med fondens fastlagte strategi. Fondens afkast, omkostninger og tab deles således mellem investorerne i fonden.

 

INVESTERINGSBEVIS

Et investeringsbevis handles på samme måde som en aktie, men prisen fastsættes ikke på baggrund af udbud og efterspørgsel. Et investeringsbevis akkumulerer værdien af flere værdipapirer i ét. Nemlig de værdipapirer som fonden har investeret i.

Når man køber et investeringsbevis i en fond, anbringes det investerede beløb i en fælles pulje sammen med de eksisterende investorers. Fællespuljen udgør dermed fondens samlede formue, og denne investeres i en række værdipapirer som f.eks. globale aktier og skandinaviske obligationer.  

INDRE VÆRDI

Prisen på et investeringsbevis afspejler prisen på og vægten af de underliggende værdipapirer, som ligger i fondens portefølje. I CABA Optimal Plus afgøres prisen således af kursen på de aktier og obligationer som der er investeret i.

Værdien af alle værdipapirerne minus omkostninger, divideret med det antal investeringsbeviser der er i omløb, kaldes for fondens indre værdi, også kaldet NAV (Net Asset Value). Den indre værdi udregnes flere gange dagligt, og investeringsbeviser handles til en pris der ligger tæt på den indre værdi, så længe der handles via limitordre.

LIMITORDRE

Limitordre giver investorer kontrol over den kurs som der handles til. Limitordre skal lægges før der købes og sælges værdipapirer. Denne lægges via ens netbank eller foretrukne handelsplatform. Når man ønsker at købe værdipapirer, skal man sætte en maksimal købskurs. Når man ønsker at sælges, skal man sætte en minimumskurs for handlen. Dette sikrer, at man som investor køber og sælger til den kurs man ønsker.

Når man benytter sig af limitordre, skal man vide, at handlen kun bliver gennemført, hvis kursen er indenfor den fastsatte limitkurs. Det betyder, at hvis man har sat kursen for lavt eller højt i forhold til den pris, som Market Maker sætter, kan man risikere at handlen ikke bliver gennemført. 

Den aktuelle limit-kurs oplyses af CABA Optimal Plus ved henvendelse til Jesper Ihlemann på tlf. 22 22 20 69. 

 

MARKET MAKER

En Market Makers opgave er ”making a market”. Market Maker stiller både en købs- og salgspris og sørger dermed for, at et værdipapir eller en fond er likvid. Som Market Maker er man forpligtiget til, at stille købs- og salgspris inden for et givet spænd (spread). Spændet for CABA Optimal Plus er 0,40%. Det betyder, at den garanterede købspris for en investor er 0,40% (emissionstillæg) over den senest beregnede indre værdi, og den garanterede salgspris for en investor er 0,40% (indløsningsfradrag) under den senest beregnede indre værdi. Det betyder, at selvom fonden ikke handles mellem investorer, ligesom almindelige aktier, så sikrer Market Maker at fonden altid kan købes og sælges. Emissionstillæg og indløsningsfradrag er de maksimale procentvise satser, og ofte vil investorer opleve at betale lavere satser.

Emissionstillæggene og indløsningsfradragene sikrer, at investorer, der træder ind eller ud af en fond, selv betaler for de omkostninger, som fonden måtte have i denne forbindelse. Herved sikres det, at de eksisterende investorer ikke har udgifter, når andre køber og sælger investeringsbeviser i fonden.            

SEB er Market Maker for CABA Optimal Plus, og er derfor forpligtede til altid at udstede, købe og sælge det antal investeringsbeviser, der måtte være nødvendigt for både købere og sælgere af CABA Optimal Plus. SEB sælger derfor investeringsbeviser til nye investorer, ligesom de køber fra investorer, som måtte ønske at sælge deres investeringsbeviser. SEB garanterer således, at CABA Optimal Plus altid kan handles. Det betyder at, prisen for en handel ikke kan overskride indre værdi minus indløsningsfredaget i forbindelse med salg via limitordre. Det samme gør sig gældende ved køb af investeringsbeviser via limitordre. Her sikres det, at prisen ikke overskrider den indre værdi plus indtrædelsestillægget.

Så længe limitordre bruges ved og køb salg, og denne stilles korrekt, kan kursen på investeringsbeviserne ikke skubbes ud over det af fondens fastsatte spænd, som følge af udbud og efterspørgsel på beviserne.   

AFKAST

Uanset hvilken slags investeringsstrategi en fond har, så kan investeringsfonde opdeles i to typer. De udbyttebetalende og de akkumulerende. Afkastprofilen på de to typer er således forskellige, da en udbyttebetalende fond kan udbetale et årligt udbytte, hvor en akkumulerende fond ikke gør dette. Den skattemæssige behandling er således også forskellig.

UDBYTTEBETALENDE  
Afkastet består af både udbytte og kursudvikling i fonden, men efter en udbyttebetaling falder kursen, da værdien af porteføljen er faldet med det beløb, som er blevet betalt i udbytte. Det er dermed i princippet underordnet for afkastet før SKAT, om afkastet kommet fra udbytte eller kursstigning.

AKKUMULERENDE 
Der udbetales ikke udbytte i en akkumulerende fond. I stedet geninvesteres det afkast, som skabes i den underliggende portefølje. Det betyder, at man som investor ikke selv behøver at geninvestere et udbytte, da dette varetages af fonden. Afkastet, og dermed resultatet af porteføljens underliggende investeringer, kommer således investorerne til gode i form af kursstigning på investeringsbeviserne.

CABA Optimal Plus er en akkumulerende fond, og derfor vil afkast komme investorer til gode i form af kursstigning på investeringsbeviserne.

SPØRGSMÅL

Ved spørgsmål til investering i CABA Optimal Plus herunder limitordre, kan Jesper Ihlemann kontaktes på telefon, 22 22 20 69, eller ved at sende en e-mail til os på info@cabaoptimalplus.dk

CABA Optimal Plus kan anvendes til investering af ratepension (20%), aldersopsparing  (20%), børneopsparing (100%), VSO (100%), Holding (100%) & frie midler (100%).

Luk menu